กอ.รมน. เชิญชวนมวลชนกอ.รมน. และประชาชนร่วมงานทำบุญตักบาตรเวียนเทียน พร้อมจัดกิจกรรม (บ้าน วัด โรงเรียน) สู่สังคมคุณธรรม ที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเนื่องในวันวิสาขบูชา

กอ.รมน. เชิญชวนมวลชนกอ.รมน. และประชาชนร่วมงานทำบุญตักบาตรเวียนเทียน พร้อมจัดกิจกรรม (บ้าน วัด โรงเรียน) สู่สังคมคุณธรรม ที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 17 พ.ค.62 ที่ กอ.รมน. พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า        ทางรัฐบาลได้มีการรณรงค์ให้ชาวพุทธศาสนิกชนได้ร่วมงานเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 พ.ค.62 โดยวันวิสาขบูชาเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวันสากลของโลก เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน กอ.รมน. จึงขอเชิญชวนมวลชนกอ.รมน…. Read more »

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. จัดโครงการ การบูรณาการอบรมวิทยากร

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. จัดโครงการ การบูรณาการอบรมวิทยากร เพื่อสร้างการรับรู้ และความส่วนร่วมของประชาชน (ขุนด่าน กอ.รมน.) ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ จ. พิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ติดตั้งเตาชีวมวล ชมการทดสอบระบบเตาเผาถ่านชีวมวล ของชาวบ้าน ต.ลานข่อย จ.พัทลุง

เมื่อ ๒๙ มกราคม ๖๒ พล.สมบูรณ์ ดีรอด รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.(ผู้แทน ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.) และคณะ ลงพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ติดตั้งเตาชีวมวล ชมการทดสอบระบบเตาเผาถ่านชีวมวล พบปะชาวบ้าน ณ ต.ลานข่อย จ.พัทลุง ตามแผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา และการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ (เตาเผาถ่านชีวมวล) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย